การจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ 2558-2559

การจัดการความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรม สัมมนา ของหน่วยงานและบุคลากร

[1] การจัดการความรู้ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

การจัดการความรู้ด้านการบริหาร

[2] การจัดการความรู้ด้านสารบรรณ

[3] การจัดการความรู้ด้านบริหารงานบุคคล

[4] การจัดการความรู้ด้านอาคารสถานที่

[5] การจัดการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

การจัดการความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ

[6] การจัดการความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการเบิกจ่าย

[7] การจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์

การจัดการความรู้ด้านวิชาการ

[8] การจัดการความรู้ด้านกระบวนการและเทคนิคการสอน

[9] การจัดการความรู้ด้านหลักสูตร

[-] ความรู้เกี่ยวกับระบบทีวีดิจิตอลและดาวเทียม

[-] สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

[-] ประกาศทุนต่างๆระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยของหน่วยงาน

การจัดการความรู้ด้านกิจการนิสิต

[-] กฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต

[-] ประกาศทุนการศึกษา ทุนเรียนดีและทุนอื่นๆ

การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

[-] การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน

[-] การจัดการความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ

[-] การจัดการความรู้ด้านการจัดทำโครงการ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version