ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดการความรู้ด้านเสรษฐกิจและสังคม  (อ่าน 811 ครั้ง)

คณะกรรมการ KM

  • บุคคลทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำ DVD เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558 MDGs THAILAND 2015 เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ที่ http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=125&articleType=ArticleView&articleId=172  หรือสามารถยืมแผ่น DVD ดังกล่าวได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์