กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำ DVD เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558 MDGs THAILAND 2015 เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ที่ http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=125&articleType=ArticleView&articleId=172  หรือสามารถยืมแผ่น DVD ดังกล่าวได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
2
สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ / การแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ ผ่านระบบ Online
« กระทู้ล่าสุด โดย สรศักดิ์ เมื่อ เมษายน 04, 2015, 09:05:59 AM »
หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาฯได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ผ่านระบบ Online ทั้งนี้เพื่อความรวเร็วในการให้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ www.fn.soc.ku.ac.th/com/index.php ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
3
งานคลังฯ ได้ดาวน์โหลด file หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และได้จัดทำเป็นเอกสาร E-book คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าไปดูได้ที่
www.fn.soc.ku.ac.th/pdf/index.html  โดย browser ที่ใช้ควรเป็น googlechome หรือ firefox
4
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ
5
การสัมมนาเรื่อง  โครงการความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน
จัดโดย  ศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อวันที่  5 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร
6
สรุปสาระสำคัญ
การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ”
ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี
7
สรุปการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง  แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์
วันจันทร์ที่  16  กันยายน  2556 
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  สุขุมวิท 11
8
สรุปรายละเอียดการสัมมนา
Clinical Legal Education as a Means to assist in Reforming the Thailand Legal Education system : Regional and International Experience and Perspectives
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน  2556
9
สรุปรายละเอียดการเข้ารับการอบรม
โครงการการฝึกอบรมการว่าความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายล้มละลาย
วันที่ ๑-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
10
powerpoint การบรรยายของ ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค ในการสัมมนาเรื่อง
"การพัฒนาผลงานวิชาการอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา สค. 3-501 ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.km.soc.ku.ac.th/pdf/samina2.ppt
หน้า: [1] 2